OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
Preventívka bez výhovoriek od VšZP

Sestry a pôrodné asistentky odmenili Bielym srdcom

Prestížne ocenenie Biele srdce je ocenením ľudských i odborných kvalít sestier a pôrodných asistentiek.

Sestry a pôrodné asistentky odmenili Bielym srdcom

Zdroj: SK SaPA

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) na slávnostnom podujatí udeľovania prestížneho ocenenia Biele srdce odovzdala tridsaťšesť ocenení Biele srdce v troch kategóriách a jedno mimoriadne ocenenie Biele srdce za celoživotné dielo.

Tvar srdca je symbolom humánnej starostlivosti a pomoci a biela farba srdca symbolizuje, že sestry nerozlišujú pacientov, ktorým poskytujú svoje služby podľa farby pleti, vierovyznania, politickej príslušnosti, postavenia, či orientácie.

Sestry sú najbližšie k pacientovi, trávia pri ňom najviac času, sú súčasťou celého liečebného procesu. Úloha dnešnej sestry je taká komplexná, že jej vzdelanie si vyžaduje špeciálne vedomosti a zručnosti, vysoké nasadenie pri starostlivosti o pacienta. Majú veľmi namáhavú a zodpovednú prácu, a sú vyťažené, fyzicky, aj psychicky.

Ako komora informuje v tlačovej správe, udeľovaním prestížnych ocenení Biele srdce chce oceniť svojich členov, ale zároveň ukázať verejnosti skutočnú prácu sestier a ich roly v zdravotníckom systéme.

Tri kategórie

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v tlačovej správe uviedla, že ocenenie udelila v troch kategóriách.

Kategória „Sestra a pôrodná asistentka v praxi

Ocenenie v tejto kategórii patrí sestrám a pôrodným asistentkám, členkám komory, ktoré pracujú v svojej profesii najmenej 10 rokov. Podieľajú sa na odstraňovaní problémov a nerovností, hľadajú nové cesty a riešenia. Hľadajú a prezentujú nové formy vzdelávania a aktívne vystupujú s príspevkami z praxe na domácich, či zahraničných podujatiach, zavádzajú zmeny do svojej praxe na základe dôkazov.

Kategória „Sestra a pôrodná asistentka manažérka

Sestry a pôrodné asistentky - manažérky prispievajú k zlepšovaniu procesov ošetrovateľskej starostlivosti, monitorujú efektívnosť štandardných ošetrovateľských postupov a štandardov v pôrodnej asistencii. Mnohé z nich sú členkami rôznych pracovných skupín a sú nápomocné pri presadzovaní záujmov sestier a pôrodných asistentiek pri rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zdravotnými poisťovňami, poslancami Národnej rady SR a ďalšími inštitúciami.

Kategória „Sestra a pôrodná asistentka pedagóg

Neustále pracujú na projektoch, ktoré napomáhajú skvalitňovaniu výučby, výskumných projektoch, aktívne sa zúčastňujú na národných a medzinárodných vedeckých konferenciách, kongresoch a seminároch. Publikujú v rôznych národných aj medzinárodných časopisoch a zostavujú učebnice pre sestry a pôrodné asistentky. Mnohé z nich sa podieľali na vzniku fakúlt a ústavov vzdelávajúcich sestry a pôrodné asistentky na jednotlivých univerzitách.

O laureátoch sa viac dočítate tu.

Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka v praxi“

Milan Daniš

Pracuje vo Fakultnej nemocnici v Nitre na psychiatrickej klinike ako diplomovaná psychiatrická sestra. Ako mentor odbornej praxe sa podieľa na výchove novej generácie sestier. Aktívne sa podieľa na výskumných úlohách a prieskumoch v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Svoj profesijný život zasvätil práci s pacientami s duševnými poruchami.

Jana Filipčíková

Je detskou sestrou 38 rokov. Po škole nastúpila do zlatomoraveckej nemocnice na detské oddelenie - úsek dojčiat. Pozornosť venovala i podpore psychického zdravia u detí, odlúčených od rodiny a eliminácii negatívnych vplyvov na hospitalizáciu detí. V edukačnej činnosti pokračuje či už v podpornej skupine v aktivitách bábätkáreň v Materskom centre Mami Oáza v Zlatých Moravciach alebo v edukačnom programe na motorický rozvoj detí s detskou mozgovou obrnou.

Dana Gajdošová

Pracuje 16 rokov na Klinike detskej chirurgie v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Celý svoj profesionálny život venuje najzraniteľnejšej skupine pacientov a to detskému pacientovi. Prednáša na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni, takisto v špecializačnom štúdiu v odbore pediatrického ošetrovateľstva a pôsobí tiež ako mentorka.

Anna Haščinová

Je vyštudovaná detská sestra, svojej profesii sa venovala viac ako 47 rokov. Vo svojich začiatkoch pôsobila v jasliach, neskôr na detskom oddelení a posledných 24 rokov na Novorodeneckom oddelení. Aktívne sa zapájala do činnosti materských centier a podporných skupín matiek, kde pomáhala mamičkám prekonať prvé problémy s dojčením, starostlivosťou o prsníky a novorodenca.

Zuzana Hulová

Vykonáva povolanie sestry 40 rokov. Po otvorení dialyzačného pracoviska sa aktívne zapájala do chodu novovzniknutého oddelenia a o dialyzovaných pacientov sa stará dodnes. Venuje veľkú pozornosť edukácii pacientov, ktorí sú v príprave do dialyzačného programu. Každoročne druhý marcový štvrtok - v priestoroch dialyzačného strediska organizuje stretnutia s verejnosťou ku dňu Medzinárodného dňa obličiek s cieľom zvýšiť povedomie o význame zdravých obličiek.

Katarína Chromčíková

Pracuje v ošetrovateľskej profesii 30 rokov a z toho 5 rokov ako manažérka dennej zmeny Jednotky intenzívnej starostlivosti Neonatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Je odbornou garantkou špecializačného študijného programu v neonatológii, spoluautorkou viacerých ošetrovateľských štandardov a ošetrovateľskej dokumentácie v odbore neonatológia.

Michaela Kinčoková

Pracuje viac ako 27 rokov v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Vypracovala sa na post staničnej sestry gynekologických operačných sál, ktorú vykonávala 16 rokov. Obdivuhodné sú jej organizačné schopnosti a trpezlivosť pri príprave a zabezpečení vzdelávacích aktivít na celoslovenskej úrovni, kde v rámci prednáškovej činnosti prezentuje svoje dlhoročné odborné skúsenosti zamerané prevažne na gynekologickú operatívu. Ako jedna z prvých na Slovensku sa stala sestrou - odborníčkou na roboticky asistovanú chirurgiu.

Monika Kopčanová

Pracuje už takmer 19 rokov v ADOS v Bánovciach nad Bebravou. Aktívne prednáša problematiku domácej ošetrovateľskej starostlivosti na konferenciách. Okrem toho, že je skúsenou sestrou ADOS, sa angažuje v rôznych charitatívnych projektoch: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, alebo projekt „Ponožkový október“ pre ľudí bez domova a ľudí v núdzi. Je členkou Miestneho spolku Slovenského červeného kríža.

Silvia Lengová

Pracuje v povolaní sestra 33 rokov. Zmysel svojej práce vidí v podpore zdravia a vo výchove k zdraviu a tomu sa venuje posledných 16 rokov na pracovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave. Vhodným spôsobom poskytuje klientom dostatok informácií o možnostiach a spôsoboch ako predchádzať ochoreniam, ako motivovať a priviesť ľudí k aktívnemu záujmu o svoje zdravie, posilniť zdravie a predchádzať chorobám.

František Naňo

Pracuje 11 rokov ako sestra špecialistka na lôžkovom oddelení v odbore anestéziológie a intenzívnej starostlivosti o dospelých. Už niekoľko rokov sa snaží o rozvoj intenzívnej starostlivosti na Slovensku, a to predovšetkým prinášaním nových postupov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia do praxe. Prednáša na domácich a zahraničných konferenciách. Popri tom sa v práci venuje aj mentoringu študentov ošetrovateľstva.

Zdenka Vőrőšová

Pracuje ako staničná sestra dialyzačného strediska Univerzitnej nemocnice Martin. V združení pacientov DIAMART formou individuálnych konzultácií a tvorbou odborných edukačných materiálov dokáže poradiť, usmerniť pacientov a ich blízkych. Plná elánu poskytuje starostlivosť v procese liečby, uzdravovania a podpory pacientom a ich blízkym.

Éva Lapos

Je pôrodnou asistentkou. Svoje kolegyne podporuje v profesionálnom raste a rovnako sa podieľa aj na výchove novej generácie pôrodných asistentiek. Jej prianím je, aby sa táto profesia do budúcna stala viac atraktívnejšia aj pre mladé študentky. Je človek, pri ktorom má pocit bezpečia a istoty nielen spokojná a šťastná mamička, ale aj celý jej tím kolegov sestier, pôrodných asistentiek a lekárov.

Danka Halčiaková – ocenenie in mimoriam

Počas svojej 41 ročnej praxe pracovala v Česku v Mníšku pod Brdy v Domove dôchodcov a v Brne ako geriatrická sestra. Po presťahovaní sa na Slovensko pracovala pre Spišskú katolícku charitu a v Liptovskom Mikuláši vo všeobecných ambulanciách pre dospelých. V septembri 2023 nás, žiaľ, náhle opustila pri výkone svojho povolania na svojom pracovisku. Charakterizoval ju jej profesionálny a empatický prístup k pacientom.

Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka manažérka“

Alena Antoníková

Pracuje v zdravotníctve 41 rokov, najprv pôsobila ako zmenová sestra, potom ako ambulantná a peritoneálna sestra na dialyzačnom stredisku, neskôr ako staničná sestra. Ako vedúca sestra Nefrologického centra Fresenius Medical care pôsobí 19 rokov. Bola členkou autorského kolektívu MZ SR na vypracovanie „Ošetrovateľských štandardov v nefrológii.

Katarína Filípková

Pôsobí ako vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva a ako námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica. Ako mentorka motivuje mladých ľudí, študentov Vysokej školy Sv. Alžbety a študentov Strednej zdravotníckej školy v Skalici, s ktorými sa stretáva priamo v praxi alebo na rôznych odborných podujatiach, pričom s edukáciou detí začína už u detí v predškolskom veku.

Daniela Futejová

Začínala ako detská sestra, dnes pracuje ako vedúca sestra na ortopedickom oddelení trinásty rok. Jej srdcovkou je organizovanie edukačného dňa s názvom „Pacientské dní“ a to pre budúcich pacientov, ktorí sa majú podrobiť operačnému zákroku výmeny kĺbu. Vo svojej práci uplatňuje nové metódy a techniky v ošetrovateľstve, otvára nové obzory na pracovisku.

Lenka Gajdošová

Začala v krompašskej nemocnici už pred 25 rokmi na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Svoje skúsenosti v odbore intenzívnej starostlivosti si neskôr rozširovala v Detskom kardiocentre v Bratislave a tiež ako vedúca sestra na OAIM v CINRE v Bratislave. Posledné 4 roky je námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v Nemocnici AGEL Krompachy. Komplexným manažmentom prispela k zriadeniu nového oddelenia dlhodobo chorých.

Katarína Kovárová

Pracuje v súčasnosti ako námestníčka pre ošetrovateľstvo v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Celý svoj profesionálny život 29 rokov zasvätila reumatickým pacientom a rozvíjaniu reumatologického ošetrovateľstva, najskôr ako sestra na lôžkovom oddelení, neskôr ako sestra koordinátorka liekových štúdií a manažérka biologickej liečby.

Silvia Lažová

Pôsobí v manažérskej pozícií v Nemocnici AGEL Košice-Šaca 19 rokov. Vo významnej miere sa zaslúžila o rozvoj a skvalitnenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti ako staničná sestra na Ortopedickom oddelení, následne ako vedúca sestra Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny a aktuálne ako vedúca sestra Kliniky liečebnej rehabilitácie. Je členkou tímu Interných auditorov a realizuje audity kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Beáta Palšová

Pracuje v Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove už 31 rokov. Začínala ako sestra pracujúca na internom oddelení a tiež pracovala na jednotke intenzívnej starostlivosti interného oddelenia. Štyri roky pracovala na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a svojimi odbornými vedomosťami a zručnosťami sa vypracovala na pozíciu staničnej sestry geriatrického oddelenia a od roku 2005 pracuje ako vedúca sestra na oddelení dlhodobo chorých. Dlhoročné praktické a teoretické vedomosti odovzdáva aj študentom bakalárskeho a magisterského štúdia.

Antónia Peregrimová

Počas svojej tridsaťjedenročnej odbornej praxe pracovala ako sestra na neurochirurgickom oddelení v Brne, na Slovensku na internom oddelení a na oddelení preventívnej medicíny v Nemocnici sv. Jakuba v Bardejove. Od roku 2014 je vedúcou sestrou Arcidiecéznej charity Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.

Iveta Rýzková

Pracuje vo Fakultnej nemocnici v Trnave 38 rokov. Je vyštudovaná detská sestra. 17 rokov pracuje na pozícii vedúcej sestry novorodeneckého oddelenia. Za jej pôsobenia novorodenecké oddelenie napreduje, aktívne sa podieľala na príprave štandardov hniezd záchrany, postupov pri získaní titulu BFHI- Baby Friendly Hospital (Nemocnica priateľská k deťom), o ktorý sa nemocnica usiluje.

Katarína Svobodová

Vykonáva povolanie sestry 26 rokov, posledných 11 rokov v manažérskych pozíciách. Pod jej vedením došlo k významnému posunu v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj v oblasti riadenia a vzdelávania v Bojnickej nemocnici. Stála pri zrode nových oddelení Jednodňovej ambulantnej starostlivosti, Urgentného príjmu I. typu, Verejnej lekárne, Centrálnych operačných sál.

Karol Szendrei

Je vedúcou sestrou na oddelení dlhodobo chorých v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce. Pracoval tiež ako sestra špecialistka na chirurgickom oddelení v nemocnici v Zlatých Moravciach. Je skúseným odborníkom, ktorý sa aktívne venuje nielen práci sestry na oddelení dlhodobo chorých, ale aj aktívne prednáša a zastupuje svoje pracovisko na rôznych podujatiach a konferenciách.

Anna Demeterová

Venuje sa profesii pôrodnej asistentky viac ako 39 rokov. Najprv pracovala na oddelení rizikovej gravidity a neskôr na pôrodnej sále gynekologicko - pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde od roku 2015 pôsobí už v pozícii vedúcej sestry. Ako externý učiteľ sa venuje vzdelávaniu študentiek zdravotníckych škôl 17-ty rok.

Zuzana Nepelová

Nastúpila pred 30 rokmi na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku do Martinskej fakultnej nemocnice. Posledných 16 rokov pôsobí na klinike ako vedúca pôrodná asistentka. Počas svojho pôsobenia sa neustále snaží pozdvihnúť status pôrodnej asistencie a docieliť autonómne postavenie pôrodných asistentiek v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti ženám a ich deťom. Spustila projekt predpôrodnej prípravy pre tehotné ženy a ich partnerov.

Laureáti ocenenia Biele srdce v kategórii „Sestra a pôrodná asistentka pedagóg

prof. Ľubica Libová

Pracovala 25 rokov ako sestra v ortopedickej a očnej ambulancii v Nitre. Ako pedagogička vzdelávajúca budúce sestry pôsobí 18-ty rok, najskôr na Strednej zdravotníckej škole v Nitre, neskôr na pozícií odborného asistenta na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch a od roku 2018 na pozícii docenta. Minulý rok bola vymenovaná za profesora ošetrovateľstva a zároveň bola menovaná do funkcie dekanky danej fakulty. V rámci pedagogickej činnosti sú jej profilovými oblasťami Gynekologické ošetrovateľstvo a Manažment v ošetrovateľstve.

doc. Silvia Puteková

Pôsobí na katedre Ošetrovateľstva desiaty rok, v súčasnosti ako docentka, prodekanka pre študijné záležitosti, rigorózne konania a je prvou prodekankou na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. V rámci výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje internému ošetrovateľstvu, prevencii v ošetrovateľstve, geriatrickému ošetrovateľstvu, ošetrovateľským postupom a teleošetrovateľstvu. Je zakladateľkou prvého Telemedicínskeho simulačného centra pre vzdelávanie nelekárskych odborov na Slovensku. Aktívne sa podieľa na projekte telemedicíny pre pacientov s chronickým zlyhaním srdca.

Andrea Ševčovičová

Vojnová veteránka, pôsobí na Výcvikovej jednotke vojenských misií v Martine v pozícii staršej zdravotníčky. Od roku 2013 sa realizuje v pedagogickej činnosti na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pred dvoma rokmi sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku pod jej vedením zahájila výučba predmetu Úvod do vojenského zdravotníctva. Odborne sa venuje teórii a histórii ošetrovateľstva, prvej pomoci a komunitnému ošetrovateľstvu. V čase kovidovej pandémie pre študentov iniciatívne zabezpečila bezplatnú psychologickú pomoc.

Mimoriadne ocenenie Biele srdce

Mimoriadne ocenenie Biele srdce Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestre alebo pôrodnej asistentke za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, a to v oblasti priameho poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, riadenia alebo výskumu v ošetrovateľstve, tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni.

Tento rok sa Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek rozhodla udeliť mimoriadne ocenenie Biele srdce doc. Ľubici Derňarovej, univ. prof.

Stála pri zrode FZO PU v Prešove ako jedna so zakladajúcich osobností. Pracovala pre Akreditačnú komisiu MŠVVaŠ SR, pre Akreditačnú komisiu MZ SR, viaceré redakčné rady na Slovensku a zahraničí, vedecké rady fakúlt. Ako vynikajúci pedagóg vychovala niekoľko osobností reprezentujúcich ošetrovateľstvo na regionálnej a národnej úrovni. Má rozsiahlu publikačnú a vedecko – výskumnú projektovú činnosť.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Slovensko  - úspešná krajina či trendsetter v digitalizácií?  Na konferencii JARNÁ ITAPA 2024 budeme zisťovať, aké sú naše šance

Slovensko - úspešná krajina či trendsetter v digitalizácií? Na konferencii JARNÁ ITAPA 2024 budeme zisťovať, aké sú naše šance

Slovensko - úspešná krajina či trendsetter v digitalizácií? Na konferencii JARNÁ ITAPA 2024 budeme zisťovať, aké sú naše šance. Na konferencii JARNÁ ITAPA 2024 zistíte, aké šance máme na to, aby sme sa stali úspešnou a modernou krajinou, ako aj to, čo preto musíme urobiť.

Vo zvolenskej nemocnici sa narodili dvojičky prirodzeným pôrodom

Vo zvolenskej nemocnici sa narodili dvojičky prirodzeným pôrodom

Každá mamička si praje, aby pôrod jej bábätka bol nielen bezpečný, ale aby sa z neho stal aj nezabudnuteľný celoživotný zážitok. Pozitívny pôrodný príbeh si zo zvolenskej pôrodnice odniesla aj pani Lucia, ktorej sa splnil sen o prirodzenom pôrode dvojičiek.

Agel pokračuje v investíciách. Zvolenská nemocnica zrekonštruovala fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Agel pokračuje v investíciách. Zvolenská nemocnica zrekonštruovala fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Pred rekonštrukciou tvorilo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie chodba s oddelenými pracoviskami, po rekonštrukcii ju nahradil otvorenejší model s čakárňou.