OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
EÚ ÁNO, Za zdravotné sestry

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov objednávajúcich si tovary a služby poskytované spoločnosťou [PUBLISHER].

Článok I
Úvodné ustanovenia a definície

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, tak, ako sú títo definovaní nižšie.

2. Spoločnosť ozdravme s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“), poskytuje zákazníkom:

a) umožnenie prístupu Zákazníka do spoplatnených sekcií a článkov jednotlivých web stránok internetového denníka ozdravme, ako aj všetkých jeho spoplatnených stránok a podstránok, na obdobie 12 mesiacov (1 rok) odo dňa aktivácie v súlade s Článkom II

b) umožnenie prístupu zákazníka do spoplatnených sekcií a článkov jednotlivých web stránok internetového denníka ozdravme, ako aj všetkých jeho spoplatnených stránok a podstránok, na obdobie 12 mesiacov (1 rok) odo dňa aktivácie v súlade s Článkom II.

3. Zákazník Poskytovateľa (ďalej len „Zákazník“) je každá osoba, ktorá zaplatí Poskytovateľovi Poplatok za niektoré z poskytovaných služieb (Článok I, odst. 2).

4. Zákazník si môže u Poskytovateľa objednať:

a) umožnenie prístupu Zákazníka do spoplatnených sekcií a článkov jednotlivých web stránok internetových denníkov ozdravme, ako aj všetkých jeho spoplatnených stránok a podstránok (Článok I. odst. 2a a 2b)

5. Užívateľské konto je rozhranie internetového portálu https://www.ozdravme.sk/Auth/Predplatne.aspx a internetového portálu https://www.ozdravme.sk/Auth/Predplatne.aspx, prostredníctvom ktorých Zákazník vstupuje do režimu, v ktorom zadáva identifikačné údaje (e-mailová adresa a heslo) a má možnosť vyplniť objednávku dodávky služieb Poskytovateľa. Po zaplatení Poplatku a následnej aktivácii objednaných služieb nadobúda Zákazník prostredníctvom Užívateľského konta po vyplnení e-mailovej adresy a hesla (prístupového kódu) objednané služby.

6. Poplatkom sa na účely týchto VOP rozumie finančná čiastka, ktorú Zákazník uhradí Poskytovateľovi za objednané služby na dobu 1 roka, a to podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

7. Jednoročná lehota podľa ods. 6 tohto článku I začne plynúť dňom aktivácie Predplatného v súlade s článkom II ods. 2.

8. Registráciou prostredníctvom Užívateľského konta Zákazník potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP. Samotnou registráciou nevzniká Zákazníkovi povinnosť uhradiť Poplatok.

Článok II
Platba Poplatku a prístup Zákazníka k Predplatnému

1. Poplatok môže byť uhradený výhradne jednorazovým prevodom z účtu Zákazníka alebo inej osoby s jej súhlasom na účet Prevádzkovateľa uvedený v článku I ods. 2.

2. Prístup k objednaným službám podľa Článku I. odst. 2 bude aktivovaný bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania sumy Poplatku na účet Poskytovateľa, po uskutočnení týchto krokov: 1.) registrácia Zákazníka prostredníctvom Užívateľského konta (https://www.ozdravme.sk/Register.aspx resp. https://www.ozdravme.sk/Register.aspx), 2.) vyplnenie a potvrdenie objednávky zo strany Zákazníka, 3.) úhrada Poplatku zo strany Zákazníka, podľa vygenerovanej preddavkovej faktúry v Užívateľskom konte, 4.) pripísanie sumy Poplatku na účet Poskytovateľa.

3. O aktivácii Predplatného bude Zákazník upovedomený správou zaslanou na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii Zákazníka v Užívateľskom konte.

4. V prípade, že Zákazník vyplní a potvrdí objednávku v súlade s ods. 2 tohto článku II, Poskytovateľ má nárok na úhradu Poplatku bez ohľadu na to, či Zákazník skutočne využíva poskytované služby.

Článok III
Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi prístup ku všetkým službám za podmienok uvedených v týchto VOP.

2. Poskytovateľ garantuje Zákazníkovi prístup k službám podľa Článku I., odst. 2b) a 2c), len pre prípad, že sa Zákazník naloguje prostredníctvom svojho Užívateľského konta zadaním emailovej adresy a hesla (prístupového kódu).

3. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a rozsah spoplatnených sekcií jednotlivých web stránok (Článok I. odst. 2b a 2c) a negarantuje Zákazníkovi, že počas užívania Predplatného bude rozsah a obsah spoplatnených sekcií jednotlivých web stránok identický s rozsahom a obsahom, aký bol ku dňu registrácie Zákazníka alebo ku dňu uhradenia ďalšieho Poplatku.

4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, najmä okolností spôsobených vyššou mocou. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Predplatnému spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia, ktoré Zákazník používa.

5. Poskytovateľ je oprávnený informovať Zákazníka prostredníctvom e-mailu o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie, respektíve o nutnosti uhradenia Poplatku na ďalšie obdobie prístupu k službám a o aktuálnych ponukách produktov a služieb Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov. Informácie komerčnej komunikácie môžu byť elektronickou poštou doručované len v prípade, ak si ich Zákazník vopred vyžiadal.

6. Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup Zákazníka k službám bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, v prípadoch vyššej moci, v dôsledku rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, orgánu štátnej správy alebo samosprávy, alebo z dôvodu výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu internetových stránok https://www.ozdravme.sk/https://www.ozdravme.sk/. O dočasnom pozastavení prístupu k službám Poskytovateľ informuje Zákazníka e-mailom.

7. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup Zákazníka k službám v prípade, ak Zákazník poruší ktorýkoľvek zo záväzkov podľa článku IV ods. 2 alebo v prípade ak Poskytovateľ bude mať dôvodné podozrenie, že prístup k službám používa na základe jedného prístupového kódu viac fyzických osôb.

8. V prípade, ak Zákazník poruší ktorýkoľvek zo záväzkov podľa článku IV ods. 2, vzniká Poskytovateľovi voči Zákazníkovi nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie, t.j. za každý neoprávnený prístup k Predplatnému najmä v dôsledku zverejnenia alebo sprístupnenia prístupových údajov Zákazníkom tretím osobám. Za porušenie podľa predchádzajúcej vety sa rovnako považuje aj iná forma sprístupnenia údajov uvedených v spoplatnených častiach portálu ozdravme.sk a ozdravme.sk tretím osobám, napríklad preposlanie ich obsahu formou emailovej správy tretím osobám, nezabezpečenie dostatočnej ochrany a utajenia prístupových údajov Zákazníka, či obsahu spoplatnených častí portálu zo strany Zákazníka a pod. Zákazník je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety do 3 dní odo dňa obdržania výzvy Poskytovateľa. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

Článok IV
Práva a povinnosti Zákazníka

1. Zákazník má za predpokladu úhrady Poplatku za príslušné obdobie právo na prístup k objednaným službám. Službu podľa Článku I. odst. 2b je prostredníctvom jedného prístupového kódu (hesla) oprávnený využívať výlučne len Zákazník. Ak je Zákazníkom právnická osoba, túto službu je oprávnená využívať len jedna Zákazníkom určená fyzická osoba. Takto určená fyzická osoba môže byť počas doby platnosti dotyčnej služby Zákazníkom (právnickou osobou) zmenená. Zmena podľa predchádzajúcej vety musí byť bezodkladne ohlásená Poskytovateľovi. Zákazník nie je oprávnený zdieľať službu s akoukoľvek inou osobou ani umožniť užívanie služby prostredníctvom svojho prístupového kódu (hesla) tretej osobe. Službu podľa Článku I. odst. 2c sú oprávnení využívať výlučne len Zákazník alebo Zákazníkom určené fyzické osoby, ktorých e-mailovú adresu zadá pre tento účel v Užívateľskom konte.

2. Zákazník sa zaväzuje, že prístupový kód (heslo) ani súčasti služieb podľa Článku I. odst. 2b a 2c žiadnym spôsobom nezverejní ani nesprístupní tretej osobe. Zákazník je povinný zabezpečiť utajenie prístupového kódu (hesla) a ochranu pred jeho zneužitím akoukoľvek treťou osobou. V prípade, ak Zákazník poruší záväzok podľa tohto bodu je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa Článku III ods. 8 a nahradiť Poskytovateľovi škodu spôsobenú porušením svojho záväzku.

3. V prípade straty prístupového kódu, odhalenia zneužitia prístupového kódu alebo podozrenia zo zneužitia prístupového kódu je Zákazník povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Poskytovateľa. Po obdržaní oznámenia Zákazníka podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný prideliť Zákazníkovi nový prístupový kód (heslo) k službe a súčasne je oprávnený zablokovať prístup k službe prostredníctvom pôvodného prístupového kódu (hesla).

5. Zákazník nesie zodpovednosť za všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené Zákazníkom na jednotlivých sekciách web stránok v rámci využívania služieb, ako aj za pravdivosť a správnosť Zákazníkom poskytnutých údajov pri registrácii prostredníctvom Užívateľského konta a v komunikácií s Poskytovateľom.

6. Zákazník vyhlasuje, že súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých údajov, vrátane osobných údajov v stanovenom rozsahu poskytnutých pri registrácii prostredníctvom Užívateľského konta Poskytovateľom. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje Zákazník na dobu trvania objednaných služieb a nevyhnutnú dobu po jeho skončení. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Zákazník kedykoľvek odvolať.

Článok V
Podmienky a spôsob reklamácie

1. Zákazník je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád prístupu k službám u Poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom emailovej správy odoslanej na adresu: info@ozdravme.sk.

2. Zákazník je povinný v emailovej správe odoslanej podľa ods. 1 tohto článku presne špecifikovať, v čom spočíva (spočívala) reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie, počas ktorého sa vada vyskytla.

3. Reklamácia Zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak Zákazník nemal prístup k službám podľa Článku I. odst. 2b alebo 2c po dobu dlhšiu ako 72 po sebe nasledujúcich hodín. To neplatí, ak vada bola spôsobená okolnosťami, za ktoré Poskytovateľ nezodpovedá.

4. Poskytovateľ je povinný doručiť Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5. V prípade, ak je reklamácia Zákazníka v súlade s ods. 3 opodstatnená, Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi náhradu formou predĺženia prístupu k službám o dobu, počas ktorej Zákazník nemal v dôsledku vád prístup k službám. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný Zákazníka informovať.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP bude celé alebo sčasti neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu. Tieto VOP budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Tieto VOP a všetky modifikácie k týmto VOP predstavujú celú zmluvu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom. Pre prípadné spory z tejto zmluvy alebo s touto zmluvou súvisiace bola dohodnutá výlučná právomoc slovenských súdov.

2. VOP sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, ak Zákazník nie je občanom SR.

3. Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

4. V prípade zmeny VOP zverejní Poskytovateľ nové znenie VOP na svojich stránkach https://www.ozdravme.sk/VOP.aspxhttps://www.ozdravme.sk/VOP.aspx. Nové znenie VOP bude Zákazníkovi bezodkladne zaslané na jeho emailovú adresu. Zákazník je následne v lehote 30 dní odo dňa doručenia nového znenia VOP do jeho mailovej schránky oprávnený vypovedať zmluvu uzatvorenú podľa týchto VOP s Poskytovateľom. Výpoveď je účinná dňom jej doručenia Poskytovateľovi. Poskytovateľ následne vráti Zákazníkovi alikvótnu časť Poplatku v závislosti od doby používania Predplatného.

5. Tieto VOP sú kedykoľvek k dispozícii na webových stránkach portálu ozdravme.sk a ozdravme.sk. Okrem toho sú tieto VOP ako aj každá ich aktualizácia zaslané na mailovú adresu Zákazníka.

6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2023